Zásady ochrany osobních údajů

 

Záznamy správce o činnostech zpracování  osobních údajů

Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů podle čl. 30 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), vedené společností:

PRO NAVI s.r.o. IČ:27481883,DIČ:CZ27481883 se sídlem Chlumská 94,503 12 Neděliště  jednající jednatelem Kalousek Pavel a Kalousková  Lucie (dále jen „Správce“)

1.Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

2. Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

a) Zákazníci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zákazníků. Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění kupní smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy. Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění kupní smlouvy a zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vyřizováním obchodních objednávek zákazníků.

b) Zaměstnanci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců, údaje o bankovním spojení, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení. Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění povinností zaměstnavatele vyplívajících z pracovní smlouvy a obecně závazných pracovních předpisů.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnost vůči příslušným úřadům

c) Osoby vstupující do monitorovaných prostor Správce

Kategorie osobních údajů:  Obrazové nahrávky.Účel zpracování osobních údajů: Zajištění  ochrany majetku Správce, který se nachází v monitorovaném prostoru.Právní základ zpracování osobních údajů: Oprávněný zájem Správce (ochrana majetku), oznamovací povinnost vůči příslušným úřadům

3.Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č.2  mohou být poskytnuty poskytovatelům doručovacích, právních a účetních služeb, kteří spolupracují se Správcem na základě smlouvy.

4.Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č.2 budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat.

5.Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření při ochraně osobních údajů

a) Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním údajům

Přístup ke kamerovému systému: Kamerový systém je instalován v nejvyšších možných místech monitorovaných prostor tak, aby byl co nejvíce ztížen přístup k jednotlivým kamerám. Kamerový systém je periodicky kontrolován pověřenými zaměstnanci Správce. Softwarový přístup k záznamovým zařízením  je chráněn uživatelským heslem.

b) Ochrana před neoprávněným čtením, kopírováním, krádeží, přenosem, úpravou a vymazáním osobních údajů

Přístup k osobním údajům je chráněn přístupovým jménem a heslem. Oprávněné osoby jsou proškoleny.Dále jsou prováděny pravidelné kontroly systému a dodržování interních předpisů Správce. Veškeré tištěné doklady jsou zajištěny v uzamčeném prostoru kam má přístup pouze osoba k tomu určená.

c) Ochrana před živelnou událostí

Vyjma opatření dle písm. a) a protipožárních opatření nejsou přijata žádná opatření

d) Ochrana před útokem zvenčí (např. hackerský útok)

Systém Správce je připojen k internetové síti. Proti napadení z vnější sítě byla přijata opatření ve formě zabezpečení firewall, zabezpečení přihlašovacím jménem a heslem, opatřeními poskytovatele web-hostingových služeb. Dalším opatřením jsou pravidelné kontroly systému ze strany Správcem povřených osob.

e) Ochrana před neznalostí

Všechny oprávněné a pověřené osoby jsou řádně poučeny a budou pravidelně proškolovány. Poučení a proškolení spočívá zejména v informování těchto osob o funkčnosti systému Správce, záznamových zařízení a sofwarového vybavení, jakož i o právech a povinnostech při zpracování osobních údajů ve smyslu  Nařízení.

f) Další opatření

Opatření dle čl.32 odst.1 písm.a) až d) Nařízení v individuálních případech, kdy je to v zájmu zajištění dostatečné ochrany osobních údajů žádoucí.

Poslední aktualizace záznamů: 25.5.2018