Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele internetového obchodu

INSPIRACE-HK

Provozovatel

adresa sídlo: PRO NAVI s.r.o.,Chlumská 94,503 12 Neděliště

IČ:27481883

DIČ:CZ 27481883

adresa prodejna: třída SNP 585,500 03 Hradec Králové

I.Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaných společností PRO NAVI s.r.o. ( dále též jen „prodávající“).

1.2 VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.3 PRO NAVI s.r.o. je podnikatelem ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.4 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk,který mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem a zákonem č.634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele . Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení  zisku. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem.

1.5 Práva a povinnosti kupujícího-spotřebitele se v souladu s platnou právní úpravou liší od práv a povinností kupujícího-podnikatele. V případě, že se některá ustanovení VOP vztahují pouze na kupujícího-spotřebitele či kupujícího-podnikatele, je v takovém ustanovení kupující výslovně jako spotřebitel či podnikatel označen.

II. Kupní smlouva

2.1 Prezentace zboží prodávajícím na webových stránkách internetového obchodu je pouze informativního charakteru a není nabídkou směřující k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst.2 občanského zákoníku.

2.2 Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží odeslaná kupujícím, přičemž kupní smlouva je uzavřena teprve okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s touto objednávkou kupujícímu.

2.3 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že  tyto VOP, informace o nákladech spojených s balením,  dodáním zboží a platební podmínky byl dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit,že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává či není momentálně na skladě nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu zboží, budou mu tyto finanční prostředky převedeny zpět na bankovní účet ze kterého přišly, nebo na adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.5 Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

2.7 V případě, že je v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy poskytováno kupujícímu rovněž zboží zdarma (dárek), je poskytováno na základě darovací smlouvy a nelze na něj uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

III. Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží ( dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zbožím kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně  povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, v případě, že kupující porušil své povinnosti související s uživatelským účtem či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

3.6  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

IV. Platební podmínky

4.1 Prodávající akceptuje následující způsoby platby kupní ceny zboží: v hotovosti nebo platební kartou na prodejně prodávajícího na adrese třída SNP 585,Hradec Králové, případně bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího č.278605602/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží ve výši dle kupní smlouvy.

4.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není prodávajícím stanoveno jinak.

4.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající na základě kupní smlouvy daňový doklad. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě osobního odběru předá daňový doklad společně s odebraným zbožím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího.

V. Dodací podmínky

5.1 Aktuální ceník a způsoby dopravy naleznete v dopravě.

5.2 Prodávající zboží odevzdá po úplném uhrazení objednávky dopravci k přepravě a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Při osobním odběru předává prodávající zboží kupujícímu po uhrazení celé ceny.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a nechá sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VI. Práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ( zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Věc je vadná, nemá-li vlastnosti sjednané v kupní smlouvě. Za vadu se považuje i plnění jiné a vady v dokladech nutných pro používání věci.

6.3 Nebezpečí škody přechází na kupujícího buď převzetím věci v prodejně prodávajícího, nebo v případě zaslání věci předáním dopravcem kupujícímu.

6.4 Kupující věc podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

6.5 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, pokud ji prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.6 Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dostatečnou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

6.7 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

6.8 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

6.9 Nemá-li věc vlastnosti ve smyslu čl.6.8 VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,není-li to možné může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci nebo opravu, může požadovat přiměřenou slevu.

6.10  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží  v době 24 měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

6.11 U spotřebního zboží ( např. kosmetika,drogistické výrobky apod.)je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se doba zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

6.12 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VII. Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

7.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě písemně s uvedením čísla objednávky a rovněž uvede číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

7.2 Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit prodávajícímu zboží, které na základě smlouvy, od níž odstupuje, převzal, včetně veškerého příslušenství a případných dárků. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

7.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající, nejpozději do 14 dnů, od doručení kompletního vráceného zboží, peněžní prostředky které od něho na základě smlouvy přijal, případně ponížené o škody způsobené na vráceném či neúplném zboží.

VIII. Řešení sporů

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.

8.3 Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

9.2 VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím.

9.3 Momentem uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

9.4 Vztahy a případné spory, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

9.5 Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

9.6 Prohlášení o shodě pro užitkovou keramiku a porcelán: Všechny výrobky prodávané naší společností určené pro styk s potravinami splňují hygienické požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech pro styk s potravinami, směrnice Komise 2005/31/ES, vyhlášky MZ ČR č.38/2001 Sb., příloha č.9.

9.7  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.10.2016 a jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího.